tfdc2012
tfdc2011
 
:: Home :: Rules :: Download :: Results :: Records :: Logs Received :: Gallery :: Q & A :: Contact Us ::

Thailand Field  Day Contest
ไทยแลนด์ ฟิลด์เดย์ คอนเทส

               การแข่งขันรายการ Thailand Field Day Contest จัดขึ้นในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีโดยใช้ระยะเวลาในการแข่งขั้นทั้งหมด 24 ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักวิทยุสมัครเล่นในการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติให้สามารถแก้ไขปัญหา และดำเนินการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วอีกทั้งเป็นการ ช่วยให้ลดจำนวนการสูญเสียจากเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชุมชน และประเทศชาติได้

 

1. วัตถุประสงค์
 1. เพื่อฝึกฝนและเตรียมความพร้อมของสถานีวิทยุสมัครเล่นทั้งสถานีแบบประจำที่และสถานีแบบชั่วคราว (Portable) ให้สามารถติดต่อสื่อสารในเหตุการณ์จำลองสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งแสดงถึงความพร้อมเพรียง ความสามัคคีของหมู่คณะในการร่วมกันทำงาน
 2. เพื่อรองรับการติดต่อสื่อสารจากสถานที่ต่างๆ ซึ่งไม่ได้มีอุปกรณ์ที่เพียบพร้อมและครบครัน อันเป็นการเตรียมพร้อมและช่วยพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักวิทยุสมัครเล่น ส่งเสริมให้นักวิทยุสมัครเล่นมีความพร้อมอยู่เสมอที่จะติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน และยังเป็นการฝึกออกอากาศ ก่อนที่จะมีเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
 3. เพื่อให้นักวิทยุสมัครเล่นได้มีโอกาสเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ และการประยุกต์ วิธีการที่จะติดต่อสื่อสาร รู้จักสร้างอุปกรณ์ สร้างสายอากาศ และทำการออกอากาศจากสถานที่ซึ่งไม่มีความเพียบพร้อมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
 4. เพื่อให้นักวิทยุสมัครเล่นสามารถติดต่อกับสถานีวิทยุสมัครเล่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระหว่าง 144.000 MHz –146.000 MHz ในเหตุการณ์จำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามแผนผังการใช้ความถี่ (Band plan) และรณรงค์การใช้ความถี่ให้ถูกต้องตามแผนผังการใช้ความถี่ (Band plan) ที่ กทช. กำหนด
 5. เพื่อแสดงให้สาธารณชนเห็นความสำคัญและความสามารถของนักวิทยุสมัครเล่นไทย ที่เป็นส่วนหนึ่งและมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
2. ความถี่ที่ใช้แข่งขัน

ให้ใช้ความถี่ย่าน VHF 144.000 MHz – 146.000 MHz ตามแผนผังการใช้ความถี่ตามที่ กทช. กำหนดไว้ (แบนด์แพลนประเทศไทย)

โหมดการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ให้ใช้ความถี่ดังนี้
144.0500 MHz ใช้สำหรับโหมด CW หรือ MCW
144.0500 – 144.0700 MHz ใช้สำหรับโหมด Digital WSJT
144.9375 MHz ใช้สำหรับโหมด Phone (SSB หรือ FM)
145.5000 – 145.5375 MHz ใช้สำหรับโหมด Digital Packet Radio, RTTY, PSK, SSTV,อื่น ๆ  (ยกเว้น 145.5250 MHz)
145.8000 – 146.0000 MHz ใช้สำหรับดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น (Satellite) และอวกาศ

 

3.  Mode ที่ใช้ในการแข่งขัน

การติดต่อสื่อสารให้ใช้งานใน Mode ต่างๆ ได้แก่ FM, SSB, CW, MCW, Digital, Satellite (ห้ามใช้งานผ่านระบบทวนสัญญาณ Repeaterหรือ Digipeaterและ Echolink รวมทั้งระบบ VoIP อื่นๆ)

 

4. วันเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน

เริ่มเวลา 12.00 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
สิ้นสุดเวลา 12.00 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
รวมระยะเวลาในการแข่งขันทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง

 

5. ประเภทของการแข่งขัน
 • Class A : Single Operator, QRP Portable.
  • (Class A : แข่งแบบคนเดียว ออกอากาศจากสถานีชั่วคราวและใช้กำลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์)
 • Class B : Single Operator, QRO Portable.
  • (Class B : แข่งแบบคนเดียว ออกอากาศจากสถานีชั่วคราวและใช้กำลังส่งสูงกว่า 5 วัตต์)
 • Class C : Multi Operator, QRO Portable.
  • (Class C : แข่งแบบเป็นทีม ออกอากาศจากสถานีชั่วคราวและใช้กำลังส่งสูงกว่า 5 วัตต์ สมาชิกในทีมไม่เกิน 8 คน)
 • Class D : Single Operator, QRP Home Station.
  • (Class D : แข่งแบบคนเดียว ออกอากาศจากสถานีประจำที่และใช้กำลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์)
 • Class E : Single Operator, QRO Home Station.
  • (Class E : แข่งแบบคนเดียว ออกอากาศจากสถานีประจำที่และใช้กำลังส่งสูงกว่า 5 วัตต์)
 • Class F : Multi Operator, QRO Home Station.
  • (Class F : แข่งแบบเป็นทีม ออกอากาศจากสถานีประจำที่และใช้กำลังส่งสูงกว่า 5 วัตต์ สมาชิกในทีมไม่เกิน 8 คน)
 • Class G : Club Station, QRO
  • (Class G : ออกอากาศจากสถานี Club Station และใช้กำลังส่งสูงกว่า 5 วัตต์ สมาชิกในทีมไม่เกิน 8 คน)
 • ยกเลิกการแข่งขันประเภท Rover ตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นไป
6. สิ่งที่แลกเปลี่ยนในการแข่งขัน

สถานีที่ติดต่อสื่อสารกันจะต้องแลกเปลี่ยน สัญญาณเรียกขาน, Report สัญญาณแบบ RS(T), Class ของการแข่งขันและจังหวัดที่ตั้งสถานี

 

7. คะแนนในการติดต่อ
 • ติดต่อกับสถานีใน Class A ได้ 5 คะแนน
 • ติดต่อกับสถานีใน Class B ได้ 4 คะแนน
 • ติดต่อกับสถานีใน Class C ได้ 3 คะแนน
 • ติดต่อกับสถานีใน Class D ได้ 2 คะแนน
 • ติดต่อกับสถานีใน Class E ได้ 2 คะแนน
 • ติดต่อกับสถานีใน Class F ได้ 2 คะแนน
 • ติดต่อกับสถานีใน Class G ได้ 2 คะแนน
 • ติดต่อกับสถานีเคลื่อนที่ /AM  /M หรือ /MM ได้ 1 คะแนน (นับการติดต่อได้ครั้งเดียวแต่นับตัวคูณจังหวัดที่ไม่ซ้ำได้)

8. คะแนนตามโหมดการติดต่อสื่อสาร

 • คะแนน 10 คะแนนในแต่ละ QSO สำหรับการติดต่อด้วยโหมด CW หรือ MCW (โหมด CW หรือ MCW นับคะแนนแยกจากโหมดอื่น)
 • คะแนน 10 คะแนนในแต่ละ QSO สำหรับการติดต่อด้วยโหมด Digital นับคะแนนการติดต่อครั้งเดียวต่อสถานีที่ติดต่อได้แบบ Digital ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อในโหมด SSTV, RTTY, PKT, PSK, WSJT หรือโหมด Digital แบบอื่น ๆ (โหมด Digital นับคะแนนแยกจากโหมดอื่น)
 • คะแนน 10 คะแนนในแต่ละ QSO สำหรับการติดต่อผ่านดาวเทียม (Satellite) นับคะแนนการติดต่อครั้งเดียวต่อสถานีที่ติดต่อผ่านดาวเทียมไม่แยกเป็นโหมด CW หรือ Phone (โหมด Satellite นับคะแนนแยกจากโหมดอื่น)
9. ตัวคูณคะแนน (Multiplier)

จำนวนจังหวัดต่าง ๆ ที่สามารถติดต่อได้ในการแข่งขันโดยนับตัวคูณจังหวัดของแต่ละจังหวัดเพียงครั้งเดียวแบบไม่ซ้ำจังหวัดเท่านั้น  และจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศเพื่อนบ้านที่ติดต่อได้  รวมถึงจังหวัดในประเทศต่าง ๆ ที่ติดต่อได้ผ่านดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น (Satellite)

 

10. คะแนนพิเศษ (Bonus Point)
 • คะแนนพิเศษ 100 คะแนนสำหรับสถานีที่ออกอากาศโดยใช้พลังงานไฟฟ้าฉุกเฉิน ได้แก่ Battery, Solar Cell หรือ เครื่องปั่นไฟ
 • คะแนนพิเศษ 100 คะแนนสำหรับสถานีที่แนะนำประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Field Day ให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่น โดยออกวิทยุชุมชนหรือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โดยมีหลักฐานเช่นภาพข่าวหรือบทความทางวิทยุกระจายเสียง
 • คะแนนพิเศษ 100 คะแนนสำหรับทีมที่สร้างสายอากาศใช้เอง (Homebrew) และใช้สายอากาศที่สร้างเองทำการแข่งขันโดยไม่จำกัดชนิดและจำนวนสายอากาศตลอดการแข่งขัน  ต้องส่งภาพถ่ายมายืนยันด้วย
 • คะแนนพิเศษ 100 คะแนนสำหรับสถานีที่ฝากข้อความในโหมด Packet Radio ไว้กับสถานีอวกาศนานาชาติ หรือ ISS ได้และต้องมีเลขที่ message ยืนยัน
 • คะแนนพิเศษ 100 คะแนนสำหรับการติดต่อกับศูนย์ตรวจสอบการใช้งานความถี่วิทยุ เขตต่าง ๆ ของ กทช. เช่น HS0AA, HS0AB และ HS8AA เป็นต้น (นับคะแนนได้ครั้งเดียว)
 • คะแนนพิเศษ 50 คะแนนสำหรับสถานีที่ใช้ระบบ APRS ในการบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานีของตัวเองตามสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ตลอดการแข่งขัน (ต้องเป็นสถานี USER และส่งสัญญาณทาง RF เท่านั้น และไม่นับสถานีที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรงหรือสถานี Internet Gateway)
 • คะแนนพิเศษ 50 คะแนนสำหรับสถานีที่เป็น YL-OP หรือมีสมาชิกในทีมที่เป็น YL ในการร่วมออกอากาศ
 • คะแนนพิเศษ 100 คะแนน จากคณะกรรมการในการตรวจสอบ Logbook โดยผู้เข้าแข่งขันส่งไปให้กรรมการตรวจสอบได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันกำหนดเวลาตามกติกา แบ่งได้ดังนี้
  • 20 คะแนน  สำหรับการคิดคะแนนที่ครบถ้วน ถูกต้อง สะอาดสวยงาม ชัดเจน (ไม่จำเป็นต้องเย็บเป็นรูปเล่ม)
  • 20 คะแนน สำหรับสถานีเข้าร่วมการแข่งขันมีบัตรยืนยันการติดต่อหรือ QSL Card แลกเปลี่ยน
  • 20 คะแนน  สำหรับการเล่าประสบการณ์การแข่งขันและข้อเสนอแนะในการแข่งขัน
  • 20 คะแนน สำหรับการส่งรูปถ่ายบรรยากาศการแข่งขันและทีมงานขนาดโปสการ์ดอย่างน้อย 2 ภาพ
  • 20 คะแนน สำหรับการส่ง Logbook เป็น Electronic Log ทาง E-mai
11. คะแนนรวม

(คะแนนรวมจาก QSOs ในข้อ 7 และ ข้อ 8  X Multiplier) + คะแนนพิเศษ = คะแนนที่ได้รับ

 

12. Log Book

หลังจากการแข่งขัน ให้ส่งใบสรุปการแข่งขัน (Summary Sheet) พร้อมกับ Log Book รวมถึงภาพถ่ายระหว่างการแข่งขันและสถานีมายังคณะกรรมการจัดการแข่งขันเพื่อตรวจสอบนับคะแนนที่

(ส่งแบบลงทะเบียน)
Thailand Field Day Contest
ตู้ ป.ณ. 2008
กรุงเทพฯ
10501

สำหรับ Electronic Log ต้องเป็น Excel file เท่านั้น ส่งไปที่ E-mail: e21eic@gmail.com


*** หมดเขตรับ Log Book ภายในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 ***

 

13. รางวัล (Award)
 • Trophy และ ประกาศนียบัตร Thailand Field Day Contest จากนิตยสาร 100 วัตต์ สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับ 1ในทุก Class ของการแข่งขัน
 • ประกาศนียบัตร Thailand Field Day Contest จากนิตยสาร 100 วัตต์ สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับ 2 และอันดับที่ 3 ในทุก Class ของการแข่งขัน
 • ประกาศนียบัตร Thailand Field Day Contest สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นที่เข้าร่วมการแข่งขันที่ส่ง Log Book ให้กรรมการตรวจสอบ โดยมีจำนวนสถานีที่ติดต่อได้ไม่น้อยกว่า 20 สถานี

ผู้เข้าร่วมทำการแข่งขันต้องทำการศึกษา กฎ กติกา รวมถึงข้อเบ็ดเตล็ดอื่นๆก่อนทำการแข่งขัน หากมีการท้วงติงหรือร้องเรียนจากผู้เข้าร่วม
แข่งขันด้วยกัน ผู้จัดการแข่งขันมีสิทธิ์ที่จะทำการสอบสวนและการตัดสิทธิ์การแข่งขันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการแข่งขันและการตัดสิน ของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

 

14. Website

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.e21eic.net/fieldday


15. ประกาศผลการแข่งขัน

ประกาศผลการแข่งขัน Thailand Field day Contest ติดตามได้จากนิตยสาร 100 วัตต์ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 และ website http://www.e21eic.net/fieldday

 

16. ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดการแข่งขัน TFDC เพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่
E-mail: e21eic@gmail.com
โทรศัพท์ 08.7557.7773
Fax: 0.2872.0565

ข้อเบ็ดเตล็ด
 1. รายการ Thailand Field Day Contest เป็นรายการแข่งขันสำหรับทุกท่านที่เป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่เคารพในกฎระเบียบและจรรยาบรรณและกติกาการแข่งขันเท่านั้น
 2. รายการ Thailand Field Day Contest เป็นรายการแข่งขัน ไม่ใช่รายการทดสอบสัญญาณ ฉะนั้นต้องใช้คำว่า CQ Field Day เช่น “ CQ Field Day จาก HS0AR HS0AR Field Day Contest ” เป็นต้น
 3. การแข่งขันต้องใช้ความถี่ให้ถูกต้องกับ Band Plan ที่ กทช. กำหนด อย่างเคร่งครัด และไม่ใช้งานในลักษณะยึดครองความถี่
 4. ในการติดต่อสื่อสารระหว่างแข่งขันต้องบอกสิ่งที่แลกเปลี่ยนให้ครบได้แก่ สัญญาณเรียกขาน, Report สัญญาณ RS(T), ประเภทของการแข่งขันและจังหวัดที่ตั้งสถานี ในทุกๆ QSO ที่ติดต่อกัน
 5. ในกรณีที่ไม่ทราบว่าสถานีที่เราติดต่อด้วยอยู่ใน Class อะไรให้สอบถามถึงข้อมูลสถานีของคู่สถานีนั้นแล้วเปรียบเทียบ Class ในกติกานี้ โดยไม่ต้องบอกหรือใช้ให้คู่สถานีที่ท่านกำลังติดต่อด้วยลดกำลังส่งหรือเปลี่ยนเป็นสถานี Portable เพื่อที่จะทำให้สถานีที่เข้าแข่งขันได้คะแนน QSO สูงสุด
 6. การใช้พลังงานจากไฟฟ้าฉุกเฉินต้องใช้พลังงานไฟฟ้าฉุกเฉินตลอดการแข่งขันเท่านั้น
 7. การติดต่อในการแข่งขันจะต้องเป็นแบบ Simplex เท่านั้น คือติดต่อกันโดยตรง ไม่อาศัยระบบอื่นช่วยในการติดต่อ เช่น ระบบทวนสัญญาณ (Repeater หรือ Digipeater) หรือผ่านระบบ VoIP เช่น Echolink หรือ eQSO รวมถึงการติดต่อข้ามความถี่ (Cross Band) ผ่านระบบอื่นๆ ยกเว้นการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite) เท่านั้น
 8. ระยะห่างระหว่างสถานีที่เข้าร่วมการแข่งขัน TFDC ต้องมีรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร
 9. Multi Operator หรือประเภททีมนั้นจะต้องใช้สัญญาณเรียกขานเดียวตลอดการแข่งขัน และสมาชิกในทีมไม่สามารถใช้สัญญาณเรียกขานของตัวเองเพื่อให้คะแนนกับสถานีที่เข้าทำการแข่งขันได้ (ยกเว้นใช้สัญญาณเรียกขานของทีมเพื่อให้คะแนนซึ่งจะต้องเป็นนามเรียกขานเดียวตลอดการแข่งขัน)
 10. Single-Operator และ Multi-Operator จะต้องใช้เครื่องวิทยุเครื่องเดียว สัญญาณเรียกขานเดียว และความถี่เดียวในการออกอากาศ ในเวลาเดียวกันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ออกอากาศพร้อมกันหลายเครื่องและหลายความถี่ในเวลาเดียวกัน
 11.  Digital Mode ได้แก่ Packet Radio, RTTY, PSK, SSTV, WSJT หรืออื่น ๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ต่อพ่วงกับวิทยุสื่อสาร
 12. ความหมายของสถานีเคลื่อนที่ให้ใช้ Callsign/AM คือสถานีเคลื่อนที่ทางอากาศ, Callsign/M คือสถานีเคลื่อนที่ทางบก, Callsign/MM คือสถานีเคลื่อนที่ทางน้ำ
 13. ระยะเวลาการแข่งขันทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง ท่านสามารถเข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่จำเป็นต้องทำการแข่งขันตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง
 14. ส่งรูปถ่ายขนาดโปสการ์ดขณะแข่งขันอย่างน้อย 2 รูป ภาพถ่ายสถานีและบทความหรือข้อคิดเห็นในการแข่งขัน รวมถึงบัตรยืนยันการติดต่อ (QSL Card) เปล่า จำนวน 1 ใบ มาพร้อมกับ Log Book ของท่านด้วย
 15. สถานีที่ใช้ระบบ APRS ในการบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานีของตัวเองตลอดการแข่งขันให้ใช้ SSID เป็นสัญญาณเรียกขานที่ใช้ในการแข่งขันและใช้สัญลักษณ์ ดังตัวอย่าง

aprs

16. ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในรายการ TFDC ได้แก่ สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RAST) http://www.qsl.net/rast

และนิตยสาร 100 วัตต์  http://www.100watts.com

ตัวอย่างการลง LogBook รายการ Thailand Field day Contest

ความถี่

เวลาประเทศไทย

สถานี

โหมด

RST

Class

จังหวัด

คะแนน

MHz

Time

Callsign

Mode

รับ

ส่ง

QTH

QSO Points

144.0500

16.30

HS0NNU

CW

599

599

A

กรุงเทพฯ

10

144.9375

17.00

HS8KGG/2

FM

59

59

A

ระยอง

5

17.02

HS0AC

SSB

59

59

G

กรุงเทพฯ

2

17.05

HS3LSE

FM

59

59

D

สุรินทร์

2

17.18

HS0NNU

SSB

59

59

A

กรุงเทพฯ

5

145.5375

18.05

HS1IWX

SSTV

595

595

C

นครราชสีมา

10

18.09

E21YDP

PSK31

599

599

A

กรุงเทพฯ

10

18.30

HS1IWX

RTTY

599

599

C

นครราชสีมา

0

145.8500

19.35

HS0NNU

SAT

59

59

A

กรุงเทพฯ

10

19.36

HS1IWX

SAT

59

59

C

นครราชสีมา

10

19.38

E21EJC

SAT

599

599

E

กรุงเทพฯ

10

20.00

RS0ISS-3

PKT

59

59

-

-

100

144.0600

21.09

HS0NNU

JT65

599

599

A

กรุงเทพฯ

10

144.9375

21.20

HS8KGG

SSB

59

59

A

ระยอง

0

145.1500

21.35

HS9CJY/M

FM

55

55

R

ยะลา

1

144.9750

22.00

HS9CJY/M

FM

57

59

R

ชุมพร

0

22.15

HS1AXC

FM

59

59

F

กรุงเทพฯ

2

144.5000

23.00

HS2FD

FM

53

53

B

จันทบุรี

4

145.5000

23.18

E21YDP

RTTY

599

599

A

กรุงเทพฯ

0

144.9375

23.30

HS0AC

FM

59

59

G

กรุงเทพฯ

0

144.0500

23.45

HS0NNU

MCW

599

599

A

กรุงเทพฯ

0

144.4750

23.58

HS1IWX

FM

59

59

C

นครราชสีมา

3

23.59

HS4DDQ

FM

59

59

E

กรุงเทพฯ

2

144.8000

01.03

XW1A

FM

59

59

E

นครหลวงเวียงจันทน์

2

145.8500

05.45

JR5XPG

SAT

599

599

.

KAGAWA

10

05.47

9M2CQC

SAT

59

59

.

KL

10

 

รวม

 

20 QSOs

 

ได้ตัวคูณ = 10

 

218

 

 
ic:: ของที่ระลึก :: เสื้อ TFDC ::ic
 Copyright (c) 2008-2012 TFDC All Right Reserved
Visitor no :